Sciex Parts

Sciex Parts
Click to enlarge
 
Manufacturer:  Sciex

SCIEX MASS SPECTROMETER PARTS
*Sciex 5013608 (1032788C) API 4000 & 5000 temperature control board
*Sciex 5015021 (Sciex 4500) power supply
*Sciex 5021193E Q1 coil box (Sciex 4500)
*Sciex p/n 1010115 3200 switching power supply (Lambda Vega 450 V404P5W)
*Sciex 5500 APCI probe (p/n ETLA1413120110)
*Sciex API 4000 APCI probe
*Sciex Turbo V Source (p/n 1034049 C)
*please contact us for complete details.

Purchase